Novinky

OZNAM

26.10.2020 08:57
Vážení rodičia, klienti, na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona...

Ponuka preventívnych programov CPPPaP pre šk.r. 2020/2021

21.09.2020 08:15
pre ZÁKLADNĚ ŠKOLY   ZLEPŠENIE SOCIÁLNEJ KLÍMY V TRIEDE Cieľ: mapovanie vzťahov v triede, schopnosť spolupráce a akceptovania sa navzájom, aktivity zamerané na zlepšenie celkovej atmosféry v triede.   Forma: práca so skupinou Cieľová...

Otvorenie prevádzky CPPPaP v obmedzenom režime

22.05.2020 13:04
Vážení rodičia, klienti, školy a školské zariadenia, spolupracujúce inštitúcie, oznamujeme Vám, že Úrad verejného zdravotníctva SR ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písm. b) a § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore...

Výskum realizovaný VUDPaP - pre rodičov - edukácia našich detí v čase mimoriadneho stavu

06.05.2020 07:50
Milí rodičia, v súvislosti s aktuálne prežívanými zmenami v každodenných životoch nás i našich detí, realizuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie výskum COVID-19: Edukácia našich detí v čase mimoriadneho stavu. Výsledky výskumu môžu napomôcť prispôsobiť aktuálne smerovanie v...

Informácie ohľadom zápisov detí do 1.roč. ZŠ a k vyšetreniam školskej zrelosti

08.04.2020 08:06
Informácie k zápisom do ZŠ a k vyšetreniam školskej zrelosti     Zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020; konkrétne termíny zápisov určí zriaďovateľ s tým,...

Užitočné rady ako sa učiť s deťmi nájdete v záložke pre rodičov

31.03.2020 12:45

bezplatná zelená linka VUDPaP 0800 864 883 počas pracovných dní od 9.00 - 18.00 hod.

30.03.2020 11:14

Oznam - dôležité ! zrušenie termínov

26.03.2020 13:34
Vážení rodičia, klienti na základe rozhodnutia Krízového štábu a ministra školstva VVaŠ SR Vám oznamujeme, že vzhľadom na mimoriadnu situáciu v Slovenskej republike je naše centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie Šaľa zatvorené od 16.3. až do odvolania, tým rešpektujeme...

Metodický deň pre ZŠ, SŠ, CŠPP a CPPPaP

11.09.2019 13:20
Téme metodického dňa - MULTIDISCIPLINÁRNA spolupráca vedenia školy, predagógov, odborných zamestnancov školy, pedagogických asistentov a odborných zamestnancov CŠPP a CPPPaP pri riešení starostlivosti o deti so ŠVVP. Kde?     ZŠ Ľ. Štúra, Šaľa Kedy?   15. 10. 2019 od...

Nadané dieťa

20.11.2015 10:58
Máte doma nadaného predškoláka?   Vážení rodičia!   Myslíte si, že Vaše dieťa je nadané? Chceli by ste pre Vaše dieťa zabezpečiť primerané vzdelávanie jeho potrebám?   V šk.r. 2019/2020 sa otvára opäť 1. ročník pre mimoriadne nadané deti v ZŠ J.C.Hronského Krátka ul....
1 | 2 >>