Nadané deti, ich výchova a vzdelávanie

Nadané deti sú iné ako „bežné“ deti. Disponujú veľkou životnou energiou a silnou schopnosťou presadiť svoje názory.

Mnohé z nich sú perfekcionalisti, s veľkou snahou zvládnuť všetko na sto percent a ešte aj navyše. Sú samostatné, cieľavedomé, vytrvalé, mnohé z nich sú hyperaktívne, či už motoricky alebo verbálne.

Charakteristická je pre ne veľká miera samotárstva, uzavretosti, introverzie. Majú problém rešpektovať autoritu rodiča, učiteľa, dospelého, zvlášť v prípadoch, ak cítia, že ich prístup k nim nie je rovnocenný. Samozrejme aj medzi nadanými je veľká variabilita, čo sa týka ich osobnostného nastavenia a emočného prežívania, preto je veľmi dôležitý vysoko individuálny prístup ku každému jednotlivcovi zvlášť.

          Často vnímame rozdiel medzi vysokými rozumovými schopnosťami nadaného dieťaťa a jeho vnútorným prežívaním vlastného sveta, sebaponímania, sebaprijatia.

Za najdôležitejšie považujeme prítomnosť zdravej a bezpečnej vzťahovej väzby medzi nadaným dieťaťom a dospelou osobou – v ideálnom prípade, matkou.

            Na svoj optimálny psychický, emočný aj intelektový rozvoj, totiž nadané deti (samozrejme ako aj všetky ostatné) potrebujú aspoň jednu dospelú osobu, ktorá by ich podporovala, usmerňovala, bola prítomná pri rôznych rozhodnutiach, pomáhala im začleniť sa do okolia. Osobu, ktorá ich dôverne pozná, rešpektuje, vedie, usmerňuje v súlade s ich osobnými potrebami a vnútorným nastavením.

 

        Rozdiel medzi bystrým (šikovným) dieťaťom a nadaným dieťaťom:


 

Bystré dieťa

Nadané dieťa

 

Je vnímavé.

Je oduševnené pre nejakú vec.

 

Pozná odpovede.

Samo formuluje otázky.

 

Má dobré nápady.

Má neobvykle zaujímavé nápady.

 

Odpovedá na otázky.

Venuje sa aj detailom a rozoberá ich.

 

Je vodcom skupiny.

Často pracuje samostatne.

 

Pravidelne sa učí.

Veľa vecí vie aj bez učenia.

 

Je najlepšie v triede.

Stojí akoby nad triedou.

 

Pochopí zmysel.

Robí závery.

 

Kopíruje zadané riešenia.

Vytvára vlastné riešenia.

 

Dobre sa cíti v škole.

Dobre sa cíti, keď vytvára niečo nové.

 

Prijíma informácie.

Využíva informácie.

 

Je spokojné s tým, čo sa naučilo.

Je sebakritické.

 

Ako spoznáte nadané dieťa?

 

 • vynikajúca pamäť
 • schopnosť rýchlo sa učiť a prijímať vysokú kvantitu informácií
 • schopnosť koncentrovať sa
 • zvedavosť
 • široká slovná zásoba
 • rýchlejší vývoj rečových schopností
 • nadpriemerne rozvinuté kritické myslenie
 • veľká predstavivosť a imaginácia
 • flexibilita a originalita myslenia
 • originálne myšlienky a vyjadrovanie
 • nezávislosť, sú silnými osobnosťami
 • individualizmus
 • zmysel pre humor
 • vytrvalosť a húževnatosť
 • ctižiadostivosť a perfekcionizmus
 • sebadisciplína
 • sebadôvera
 • potreba vyniknúť a byť najlepší
 • silná motivácia dosahovať dobré výkony
 • prezieravosť
 • dominancia,  súťaživosť a nezávislosť
 • časté býva denné snenie
 • ponorení do „iného sveta“
 • preferujú spoločnosť najmä starších detí a tiež dospelých

 

Výchova nadaného dieťaťa patrí medzi tie náročnejšie, preto je dôležité poznať komplexne dieťa, ktoré disponuje nadaním, jeho špecifické prejavy, postoje, potreby a vhodným spôsobom na nereagovať.

Taktiež forma vzdelávania nadaných detí sa odlišuje od klasických foriem vzdelávania, z dôvodu individuálneho prístupu k nadaným deťom a netradičným formám učenia a získavania informácií.

Za najdôležitejšiu považujeme skúsenosť, ktorá sa nám rokmi praxe potvrdila,  že to, čo je pre tieto deti najviac dôležité, je skutočnosť, že starostlivosťou  o ich  emocionálny, sociálny a osobnostný vývin a  podporou v oblasti ich osobnostného rozvoja a napredovania, môžeme výrazne  pomôcť   nadaným deťom na  ich ceste  k premene na múdrych, zrelých a osobnostne   spokojných  a vyrovnaných  jedincov. 

Ak máte pocit, že čítate o svojom dieťaťa, kontaktujte naše zariadenie, v ktorom vám naši odborní zamestnanci ochotne poskytnú psychologickú diagnostiku vášmu dieťatku, ohľadom zistenia jeho intelektového nadania.

 

Mgr. Aneta Lazarová, CPPPaP Šaľa

Zdroj: LAZNIBATOVÁ, J. Nadané dieťa: jeho vývin, vzdelávanie a podporovanie. 3. vydanie. Bratislava: IRIS, 2007, ISBN 80-89018-53-X