Programy, vzdelávania, ktoré CPPPaP v Šali poskytuje - § 69 ods.1 písm. b) zákona NR SR č. 138/2019 Z.z.: 

Aktualizačné vzdelávanie pre OZ CPPPaP Šaľa - interný program vzdelávania

 

Forma kontinuálneho vzdelávania:       prezenčná (2 hodiny) a dištančná (3 hodiny)

 

Odborný garant vzdelávania:                 Mgr. Krisztína Száz, OZ s I. atestáciou

Hlavný cieľ:                                           Aktualizovať znalosti v oblasti právnych predpisov týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, zmien zákonov, aktuálne znenie vládnych                                                                          nariadení a vyhlášok školstva.

Špecifický cieľ:                                     oboznámenie odborných zamestnancov s platnými legislatívnymi predpismi

 

Dátum:                                                17.  októbra 2022

 

Rozsah:                                                 5 hodín

 

Miesto:                                                 budova CPPPaP Šaľa

Účastníci:                                             OZ CPPPaP šaľa

Metódy vyhodnocovania vzdelávacej aktivity: preukázanie praktických zručností pri práci s legislatívou školstva formou záverečného on-line testu