Pracovné ponuky

Voľné miesto - psychológ

1. kvalifikačné predpoklady:

          V zmysle Prílohy č. 10 k Vyhláške MŠ VVaŠ SR č. 1/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov. 

2. zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
  • štruktúrovaný životopis, kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov (viď. v prílohe)
  • ďalšie požadované doklady budú žiadané od vybratého uchádzača

 

3. iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka, ovládanie maďarského jazyka vítaná,

 

Nástup do zamestnania:                     1. september 2022

Pracovný pomer na dobu určitú:        zastupovanie počas materskej dovolenky

Pracovný úväzok:                               100%

 

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru zasielajte do: 15.8.2022 na adresu: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Ul. 1. mája 898/2, 927 01 Šaľa,

 

Kontakt: t.č. 031/7705464, e-mail: cpppapsala@gmail.com

 

 

 

Súhlas so SOÚ_životopisy.docx (12890)