Pracovné ponuky

 

 

Ponúkame pracovnú pozíciu : Psychológ v CPPPaP

 

Vyhlasujeme výberové konanie na pracovnú pozíciu: Psychológ

 

Zamestnávateľ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Šaľa

Pracovný pomer: pracovný pomer – zastupovanie počas MD 80% úväzok

Dátum nástupu: ihneď

Predpoklady a kritériá na prijímaného uchádzača:

  • kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019  - VŠ II. stupňa v požadovanom študijnom odbore
  • prax vítaná
  • zdravotná a psychická spôsobilosť 
  • schopnosť  tímovej práce

 

Požadované dokumenty od uchádzača:

Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, fotokópie dokladov o vzdelaní a kvalifikácii, profesijný štruktúrovaný životopis, motivačný list, prehľad o praxi so stručným popisom pracovných činností, súhlas so spracovaním osobných údajov (v prílohe), čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a prílohách, odpis z registra trestov prostredníctvom OÚ Nitra OŠ. Všetko zaslať v zalepenej obálke a mailom (cpppapsala@gmail.com) s označením: psychológ na adresu CPPPaP Šaľa,
Ul. 1. mája 898/2, 927 01 Šaľa.

 

 

Súhlas so SOÚ_životopisy.docx (12890)