Vitajte na stránke CPPPaP v Šali

 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom, okrem detí so zdravotným postihnutím, a to najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania a výskytu sociálno-patologických javov.

Pôsobenie CPPPaP a jeho zameranie upravuje Školský zákon NR SR č. 245/2008 Z.z.

Naše služby poskytujeme deťom od narodenia až do ukončenia prípravy na povolanie

Súčasne poskytujeme služby poradenského, metodického a informačného charakteru pre rodičov (resp. zákonných zástupcov) klientov a pedagogických zamestnancov škôl a výchovných zariadení.

 

Odborné služby v CPPPaP sú poskytované BEZPLATNE, na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa / v ktorom je potrebné vedieť rodné číslo dieťaťa/.

Na vyšetrenie je potrebné sa vopred objednať telefonicky, alebo na uvedenej adrese. 

 

a poradenstva
 
a prevencie sociálno-patologických javov a výchovného poradenstva
 
2. Oddelenie sociálno-administratívnych a ekonomických činnost

Zamestnanci CPPPaP Šaľa

 
Mgr. Krisztína Száz -  riaditeľka, špeciálna pedagogička
 

Mgr. Aneta Lazarová - psychologička, supervízorka

PhDr. Alena Oravcová - psychologička, psychoterapeutka, supervízorka 

Mgr. Mária Troupová - psychologička

Mgr. Kristína Puskásová - psychologička, kariérový poradca 

Mgr. Jana Zembová - špeciálna pedagogička - zastupovanie MD

Mgr. Lucia Šmigurová - sociálna pedagogička

Mgr. Marcela Bereczká - špeciálna pedagogička - t.č. MD

Mgr. Dana Klementová - psychologička, t.č. MD

Mgr. Beata Gálová - administratívna pracovníčka

Mgr. Mária Mészárosová - PaM

Ivana Felixová - účtovníctvo

 

Ďakujeme za dôveru.