Vitajte na stránke CPP v Šali

 

Centrum  poradenstva a prevencie (CPP) poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom, a to najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania a výskytu sociálno-patologických javov.

Pôsobenie CPP a jeho zameranie upravuje Školský zákon NR SR č. 245/2008 Z.z.

Naše služby poskytujeme deťom od narodenia až do ukončenia prípravy na povolanie

Súčasne poskytujeme služby poradenského, metodického a informačného charakteru pre rodičov (resp. zákonných zástupcov) klientov a pedagogických zamestnancov škôl a výchovných zariadení.

 

Odborné služby v CPPPaP sú poskytované BEZPLATNE, na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa / v ktorom je potrebné vedieť rodné číslo dieťaťa/.

Na vyšetrenie je potrebné sa vopred objednať telefonicky, alebo na uvedenej adrese. 

 

a poradenstva
 
a prevencie sociálno-patologických javov a výchovného poradenstva
 
2. Oddelenie sociálno-administratívnych a ekonomických činnost

Zamestnanci CPP Šaľa

 
Mgr. Krisztína Száz -  riaditeľka, špeciálna pedagogička
 

Mgr. Aneta Lazarová - psychologička, supervízorka

PhDr. Alena Oravcová - psychologička, psychoterapeutka, supervízorka 

Mgr. Mária Troupová - psychologička

Mgr. Kristína Puskásová - psychologička, kariérový poradca 

Mgr. Anna Bilovská - psychologička - zastupovanie MD

Mgr. Monika Bučeková - psychologička, t.č. MD

Mgr. Lucia Šmigurová - sociálna pedagogička

Mgr. Marcela Bereczká - špeciálna pedagogička

Mgr. Jana Vrábelová - špeciálna pedagogička

Mgr. Dana Klementová - psychologička, t.č. MD

Mgr. Beata Gálová - PaM a administratívna pracovníčka

Ivana Felixová - účtovníctvo

 

Ďakujeme za dôveru.