Diagnostika intelektového nadania detí a žiakov v roku 2021

 

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

 

Na základe Vašich telefonátov, mailových žiadostí, si Vás dovoľujeme informovať ohľadom postupu pri testovaní detí v predškolskom veku, prípadne žiakov, ktorí sú už zaradení v školskom systéme a majú záujem o vstup  do Tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.

V aktuálnom období je odborná činnosť CPPPaP Šaľa prerušená od 11.1.2021 na základe usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky až do odvolania. 

Ohľadom konkrétneho termínu na individuálne vyšetrenie Vášho dieťaťa  Vás budeme kontaktovať v termíne, akonáhle nám bude umožnené pracovať s klientmi.

Zároveň Vás prosíme, o základné údaje vášho dieťaťa:

  1. Meno a priezvisko dieťaťa

  2. Meno zákonného zástupcu dieťaťa

  3. Dátum narodenia dieťaťa

  4. Trvalé bydlisko dieťaťa

  5. Telefónny/mailový  kontakt na z. z. dieťaťa

  6. Názov školy, školského zariadenia, ktoré vaše dieťa navštevuje

  7. Informácie o dieťati, ktoré považujete za dôležité, napr. vážny zdravotný stav dieťaťa a iné

Vzhľadom na skutočnosť, že po minulé roky sme testovanie nadania realizovali v mesiacoch apríl, máj, jún, (v prípade potreby aj v letných mesiacoch), predpokladáme a veríme, že ohľadom termínu na individuálne vyšetrenie Vás budeme kontaktovať v priebehu marca 2021.

 

V prípade akýchkoľvek nejasností, doplňujúcich otázok, nás prosím, kontaktujte na:

  • Telefónne číslo: 031/ 770 54 64

  • Mobil: 0948/353 380

  • E-mail: cpppapsala@gmail.com 

V záujme nášho zariadenia, je snaha poskytnúť každému záujemcovi termín na vyšetrenie a poskytnúť Vášmu dieťaťu vhodný výber vzdelania adekvátny vzhľadom k jeho individuálnym predpokladom a schopnostiam.

 

                                                                                       kolektív CPPPaP Šaľa