KTO SME

CPPPaP je poradenské zariadenie, ktoré vzniklo v r. 1997 ako Pedagogicko-psychologická poradňa. Od roku 2010 je CPPPaP Šaľa právnym subjektom so zriaďovateľským statusom RÚŠS v Nitre.

 

CPPPaP Šaľa poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom, okrem detí so zdravotným postihnutím, a to najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania a výskytu sociálno-patologických javov a to od narodenia dieťaťa až po ukončenie ich prípravy na povolanie.

Poradenské služby poskytuje zákonným zástupcom detí, pedagogickým zamestnancom, školám a školským zariadeniam.

Naše služby sú poskytované BEZPLATNE.

CPPPaP  zabezpečuje pre deti žiakov besedy, prednášky, diskusné kluby, workshopy, tréningy na rôzne aktuálne témy podľa požiadaviek škôl. Ďalej na školách realizuje rôzne projekty a programy.

Taktiež zabezpečuje i univerzálnu prevenciu, ktorá je zameraná na celú populáciu ako aj špecifické podskupiny na ochranu detí a mládeže pred sociálno-patologickými javmi

- poruchy správania - šikanovanie záškolástvo

- látkové a nelátkové závislosti

- rasizmus, intolerancia, delikvencia

Selektívna prevencia je zameraná na subpopuláciu s rizikovými faktormi prostredia. Ide o skvalitňovanie sociálnej regulácie správania pomocou individuálnej terapie a skupinovej terapie s cieľom pozitívne ovplyvňovať - korigovať disociálne a asociálne správanie detí a mládeže. 

Pôsobenie CPPPaP a jeho zameranie upravuje školský zákon NR SR č. 245/2008 Z.z.