Metodický deň pre ZŠ, SŠ, CŠPP a CPPPaP

Téme metodického dňa - MULTIDISCIPLINÁRNA spolupráca vedenia školy, predagógov, odborných zamestnancov školy, pedagogických asistentov a odborných zamestnancov CŠPP a CPPPaP pri riešení starostlivosti o deti so ŠVVP.

Kde?     ZŠ Ľ. Štúra, Šaľa

Kedy?   15. 10. 2019 od 8.00 do 13.30

Program je primárne určený pre tímy, ktoré by mali pozostávať z vyššie uvedených odborníkov.

Ideálne zloženie: vedenie školy + učiteľ + asistent učiteľa + špeciálny pedagóg. 

Pozvánky boli rozposlané do všetkých základných škôl v okrese Šaľa.

 

Tešíme sa na Vás