Informácie k aktuálnej situácii na Ukrajine

Vážení rodičia, pedagógovia, klienti nášho zariadenia,

situácia, v ktorej sa z dôvodu aktuálnych udalostí na Ukrajine momentálne nachádzame, nás stavia pred výzvy, ktorým sme nútení spoločne čeliť. 

Dovoľujeme si preto uistiť Vás, že v prípade potreby sme otvorení vzájomnej spolupráci,  sme pripravení poskytnúť Vám pomoc a podporu pri psychickom zvládaní tejto náročnej situácie.

Sme k dispozícii rodičom, pedagógom i našim klientom prostredníctvom štandardných kontaktov na naše zariadenie

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Šaľa

tel.: 031/7705464  mail: cpppapsala@gmail.com 

a prostredníctvom linky pomoci   0948 353 380 (8:00 – 16:00 hod.)

 Zároveň dávame do pozornosti kontakty na linky pomoci:

Linka pomoci VÚDPaP 0910 361 252 (od 8 – 18 hod.)
www.krizovalinkapomoci.sk 0800 500 333
Linka detskej dôvery 0907 401 749
Linka detskej istoty 116 111
www.ipcko.sk

a webovú stránku Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie -  https://vudpap.sk/krizova-intervencia/  - na ktorej sú zverejnené podporné materiály, rady a usmernenia vo vzťahu k vzniknutej situácii.