Ponuka preventívnych programov CPPPaP

11.09.2019 14:14

Ponuka preventívnych programov školský rok 2019/2020

 

V prípade záujmu, nahláste na email cpppapsala@gmail.com Vami zvolenú tému, triedu v ktorej sa bude program realizovať a počet žiakov. 

Po vzájomnej dohode sa určí termín realizácie.

 

 

pre ZÁKLADNĚ ŠKOLY

 

ZLEPŠENIE SOCIÁLNEJ KLÍMY V TRIEDE

Cieľ: mapovanie vzťahov v triede, schopnosť spolupráce a akceptovania sa navzájom, aktivity zamerané na zlepšenie celkovej atmosféry v triede.  

Forma: práca so skupinou

Cieľová skupina: 1. a 2.stupeň ZŠ

Trvanie: 2 x 2 vyučovacie hodiny, navýšenie podľa potreby

 

SPOZNÁVAME SA

Cieľ: spoznávanie sa v novovytvorenom kolektíve

Forma: práca so skupinou

Cieľová skupina: pre novovytvorené triedy 1.-2.stupeň

Trvanie: 2 x 2 vyučovanie hodiny

 

JA A TÍ DRUHÍ

Cieľ: rozvíjanie prosociálneho správania a rozvoj komunikačných zručností, sebapoznávanie, schopnosť empatie, asertívneho správania, zdravé sebapresadzovanie a schopnosť zvládať záťažové situácie.

Forma: práca so skupinou

Cieľová skupina: 3. – 9. ročník ZŠ

Trvanie: 2 x 2 vyučovanie hodiny

 

VZŤAHY V TRIEDE

Cieľ: riešenie už vzniknutého konfliktu, ktorý zabraňuje optimálnemu fungovaniu kolektívu. Možnosť individuálnej intervencie.

Forma: skupinová, alebo individuálna podľa potreby

Cieľová skupina: podľa potreby

Trvanie: podľa potreby

 

ON-LINE BEZPEČNE

Cieľ: naučiť deti bezpečne používať internet a mobil, oboznámiť ich s rizikami s ktorými sa môžu stretnúť, hrozba závislosti.

Forma: práca so skupinou

Cieľová skupina: žiaci 1.stupňa ZŠ

Trvanie: 2 vyučovanie hodiny

 

ŠIKANOVANIE

Cieľ: oboznámiť deti s rozdielom medzi „uťahovaním si“ a šikanou, kedy sa už jedná o šikanu, aké typy šikany poznáme a čo s tým viem urobiť, ako sa brániť, ako pomôcť šikanovanému.

Forma: práca so skupinou.

Cieľová skupina: žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ

Trvanie: 2 vyučovanie hodiny – formou prednášky, v prípade záujmu navýšenie hodín – formou zážitku

 

KYBERŠIKANA

Cieľ: poznať aké sú formy kyberšikany, s akými nebezpečenstvami sa vo virtuálnom svete môžeme stretnúť, ako sa môžeme brániť.

Forma: práca so skupinou

Cieľová skupina: žiaci 2.stupňa

Trvanie: 2 vyučovanie hodiny

 

ZÁVISLOSTI - ALKOHOL, FAJČENIE

Cieľ: oboznámiť žiakov s rizikami užívania drog, ich negatívny vplyv na fyzické a duševné zdravie. Možnosť vybrať si konkrétnu tému: alkohol, fajčenie.

Forma: práca so skupinou

Cieľová skupina: 4. – 6. ročník ZŠ

Trvanie: 2 vyučovacie hodiny

 

SPRÁVNA VOĽBA

Cieľ: naučiť deti orientovať sa vo svete práce, reálne hodnotiť svoje predpoklady pre uplatnenie sa v konkrétnych oblastiach, pomocou testovania pomôcť žiakom vybrať si správny odbor.  

Forma: práca so skupinou

Cieľová skupina: 7. - 8. ročník ZŠ

Trvanie: 7. - 8. ročník 3 x 2 vyučovacie hodiny v každom ročníku (program) a v 9. ročníku testovanie zamerané na voľbu konkrétneho odboru

 

OBCHODOVANIE S ĽUĎMI

Cieľ: žiaci získajú základné vedomosti o tom, čo je to obchodovanie s ľuďmi – „novodobé otroctvo“, kto sú obete obchodovania, aké sú znaky obchodovania, na čo si dávať pozor pri cestovaní, pri sprostredkovaní práce.

Forma: práca so skupinou

Cieľová skupina: žiaci 9. ročníka ZŠ

Trvanie: 2 vyučovacie hodiny