Otvorenie prevádzky CPPPaP v obmedzenom režime

22.05.2020 13:04

Vážení rodičia, klienti, školy a školské zariadenia, spolupracujúce inštitúcie,

oznamujeme Vám, že Úrad verejného zdravotníctva SR ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písm. b) a § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z.

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu na území Slovenskej republiky prihliadol na možnosť stanovenia protiepidemiologických opatrení, za ktorých je možné opätovne umožniť činnosť školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie s účinnosťou
od 13.05.2020.

Naše zariadenie pracuje naďalej v obmedzenom režime. V súlade s odporúčaniami nášho metodického orgánu VÚDPaP Bratislava a s prihliadnutím na urgentnosť vyšetrení, sa prioritou nášho zariadenia, stávajú v čase, do konca školského roka 2019/2020, deti, ktoré potrebujú:

  • urgentnú starostlivosť formou osobného kontaktu v poradenskom zariadení - t.j. starostlivosť
    v takej situácii, ktorej odloženie riešenia by malo za následok výrazné zhoršenie aktuálneho psychického stavu dieťaťa
  • odklad nástupu povinnej školskej dochádzky dieťaťa v šk. roku 2020/2021
  • vyšetrenie dieťaťa z dôvodu  predčasného zaškolenia v šk. roku 2020/2021
  • vyšetrenia intelektového nadania detí.

Rodičov detí, ktorí sú zaradení do vyššie uvedených kategórií, budeme v najbližších dňoch telefonicky kontaktovať, ohľadom zabezpečenia termínu.

Termíny vyšetrení, ktoré boli naším zariadením poskytnuté deťom a rodičom v čase pred COVID-19, sú t.č. neaktuálne, zrušené.  

CPPPaP Šaľa sa v nasledujúcom časovom období skontaktuje so všetkými záujemcami, ktorých termíny boli v čase mimoriadnej situácie zrušené a bude im ponúknutý náhradný termín.

Našou snahou je poskytnúť Vám a Vašim deťom, aj v tomto zmenenom režime naďalej profesionálne služby, aj z toho dôvodu Vás žiadame o trpezlivosť a spoluprácu pri našej vzájomnej kooperácii                                                                               

CPPPaP Šaľa